Regulamin konkursu Engino

Regulamin Konkursu Formatex

1. DEFINICJE
Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
Konkurs oznacza konkurs przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
Nagroda oznacza nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsora Konkursu.
Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas którego publikowane są Zadania Konkursowe.
Organizator oznacza spółkę eHeroes z siedzibą w Warszawie, kod 01-663, przy ul. Gdańskiej 51 lok.C, NIP:1182156397 KRS: 0000700064, REGON: 36856308600000.
Sponsor oznacza firmę Formatex :
FORMATEX KERESKEDELMI Kft.
Rétkerülö Út 41, 1112 Budapest
VAT NO.: HU 12070440

Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
Serwis Youtube oznacza serwis internetowy pod adresem:
www.youtube.com
Strona hitmc.pl oznacza stronę internetową serwerów hitmc pod adresem https://www.hitmc.pl/
Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na jego kanale w serwisie Youtube i Stronie hitmc.pl
Formularz Konkursowy oznacza formularz wysłanie wiadomości e-mail, który będzie posiadał odpowiedni wzór.
Zgłoszenie Konkursowe oznacza kreatywne rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i wysłanie go na adres konkurs@hitmc.pl z wykorzystaniem skrzynki mailowej Uczestnika
Ranga “Helper” oznacza gracza, który ma za zadanie pomagać innym nowym graczom poprzez chat. Może on brać udział w konkursie.
Miejsce budowli musi znajdować się na serwerze HitMC.pl, na trybie SkyBlock.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Organizatorem Konkursu jest spółka eHeroes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2.2. Sponsorem nagród jest firma: FORMATEX KERESKEDELMI Kft.
Rétkerülö Út 41, 1112 Budapest
VAT NO.: HU 12070440 .
Sponsor nie uczestniczy oraz nie odpowiada za przeprowadzenie konkursu, wybranie ani przesłanie nagród Laureatom.
2.3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem https://hitmc.pl w dziale Konkursy.
2.4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie
2.5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
2.6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem skrzynki mailowej Organizatora i Uczestnika, Serwisu Youtube oraz strony www https://hitmc.pl
2.7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Youtube i spółką Mojang AB. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela Serwisu Youtube i spółki Mojang AB. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisem Youtube i spółką Mojang AB. Organizator zwalnia w całości serwis Youtube i spółkę Mojang AB od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika zadania konkursowego polegającego na stworzeniu w grze Minecraft Toru wyścigowego wedle wytycznych zawartych w opublikowanym poście konkursowym w serwisie Youtube na kanale RoxMB i wysłanie za pośrednictwem e-maila w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 18:00 i trwa do dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 18:00.
3.3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
3.4  Praca konkursowa musi byc zbudowana na serwerze Creative w sieci serwerów Hitmc.pl

4.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
posiada konto na serwerze hitmc.pl;
posiada skrzynkę mailową;
posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
przesłała jeden formularz konkursowy za pomocą wiadomości e-mail;
wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody
w przypadku bycia osobą niepełnoletnią powinna mieć zgodę opiekuna

4.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (w tym Administratorzy, Head-Administratorzy) oraz członkowie organów zarządzających Organizatora,osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej, jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci. Jedynymi osobami biorącymi udział w konkursie mogą być osoby posiadające rangę “Helper”.

5. PRZEBIEG KONKURSU
5.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać w Okresie Trwania Konkursu tylko jednego Zgłoszenia Konkursowego.
5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na wysłaniu wiadomości e-mail, w którym należy zamieścić:
-Tytuł wiadomości: Konkurs Formatex
-Imię oraz nazwisko
-Adres zamieszkania
-Numer telefonu
-Nick serwera minecraft,
-Krótki opis pracy konkursowej,
-Screen-shoty pracy oraz film (opcjonalnie) prezentujące pracę konkursową.
Wszystkie te informacje powinny zostać wysłane na adres e-mail: konkurs@hitmc.pl.
5.3. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5.4. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
5.5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt.5.3. - 5.4. Regulaminu będą usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
5.6. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 6 Laureatów.
5.7. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, dopracowanie szczegółów, ogólny wygląd pracy konkursowej.
5.8. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora
5.9. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na kanale w Serwisie Youtube pod adresem https://www.youtube.com/user/RoxmbPlay oraz w filmie, na kanale RoxMB w serwisie YouTube do dnia 15 grudnia.
5.10. Publikacji, o której mowa w punkcie 5.9. będą podlegały nazwy użytkowników z serwera HitMc.pl danego Laureata Konkursu.

6. NAGRODY
6.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody rzeczowe:
Miejsce 1:
- Bon zakupowy do sklepu www.swiat-zabawek.pl o wartości 600 zł
- Zabawka Engino duży zestaw
- 100 000 punktów HitCoins
Miejsce 2:
- Bon zakupowy do sklepu www.swiat-zabawek.pl o wartości 400 zł
- Zabawka Engino średni zestaw
- 50 000 punktów HitCoins
Miejsce 3:
- Bon zakupowy do sklepu www.swiat-zabawek.pl o wartości 200 zł
- Zabawka Engino mały zestaw
- 25 000 punktów HitCoins
Miejsce 4:
- Zabawka Engino duży zestaw
Miejsce 5:
- Zabawka Engino średni zestaw
Miejsce 6:
- Zabawka Engino mały zestaw

7. WYDANIE NAGRODY
7.1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów Konkursu przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w komunikacie z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzenia - zgody przedstawiciela ustawowego na odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
7.3. Nagrody zostaną wydane Laureatom Konkursu przez Organizatora poprzez dostawę paczki kurierskiej na adres wskazany przez Laureata Konkursu w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.
7.4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.
7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody do Laureata Konkursu wynikające z winy firmy kurierskiej.

8.PRAWA AUTORSKIE
8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem serwisu Youtube i strony serwerów - hitmc.pl.
8.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator oraz Zleceniodawca nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych.
8.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
8.4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

9. DANE OSOBOWE
9.1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 5 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator.
9.2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: biuro@eheroes.pl .
9.3. Wypełniając Formularz konkursowy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.
9.4. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §7 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.
9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 2. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.6. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
9.7. Dane osobowe które będą przechowywane są opisane w punkcie 5.2.
9.8. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook, YouTube oraz stronie hitmc.pl w postaci nicku z serwerach hitmc.pl.

10.REKLAMACJE
10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@hitmc.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.
10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
10.4. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

11.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu skrzynki e-mail lub serwerów hitmc.pl, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet.
11.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika na serwerach hitmc.pl. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
11.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na kanale w serwisie Youtube. W przypadku zmiany Regulaminu na kanale w serwisie Youtube pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na kanale w serwisie Youtube lub poczty elektronicznej na adres e-mail, który uczestnik poda w Zgłoszeniu Konkursowym.
12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez Organizatora Konkursu
12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Stronie hitmc.pl oraz na Kanale YouTube RoxMB.

 

Akceptowalne metody płatnosci

Ważne

Serwer HitMC.pl nie jest w żaden sposób związany z firmą Mojang oraz nie powinien być uznawany za firmę zatwierdzoną przez Mojang. Wszystkie wpłaty i zakupy dokonywane w tym sklepie trafiają do HitMC.pl. Jeśli masz pytania odnośnie płatności, zakupów lub chcesz uzyskać więcej informacji o sklepie napisz na: reklamacje@hitmc.pl


Server IP: HITMC.PL
HITMC.PL @ 2017